Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Hóa đơn điện tử có cần dấu và chữ ký của bên bán không ? bên mua có cần ký vào hóa đơn không ?

 Công ty chúng tôi nhận được hóa đơn điện tử của công ty bán, mà không biết sử dụng hóa đơn này được không, không thấy có dấu và chữ ký của người bán thì tôi có cần in ra xin dấu của công ty bán không và bên tôi không có chữ ký vào phía người mua hàng thì có được không?

Trả lời: 


1. Căn cứ pháp lý:
Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư liên tịch số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của bộ tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế  
Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Thông tư số 153/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
2. Nội dung tư vấn:
Theo Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định:
“Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư này.
Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính".
Như vậy, nếu doanh nghiệp đủ điều kiện để sử dụng hóa đơn điện tử và đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế thì khi xuất hóa đơn hợp lệ khi được ký và thông báo với cơ quan thuế thì không cần chữ ký và dấu của công ty xuất hóa đơn. Do đó, doanh nghiệp khác hàng sử dụng hóa đơn điện tử này thì có thể in ra và sử dụng như hóa đơn bình thường khác.
Theo khoản 1 điều 6 thông tư 32/2011/TT-BTC quy định như sau:
a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn;
Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.
b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;
d) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.
Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.
Như vậy, nội dung trên hóa đơn điện tử không bao gồm có chữ ký của người mua. Vì việc sử dụng hóa đơn điện tử với nhiều ưu điểm, thuận lợi hơn trong quá trình in ấn và sử dụng cũng như lưu trữ hóa đơn nên hóa đơn điện tử sẽ là chỉ cần bao gồm những nội dung nêu trên.