Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử 24G eINVOICE
1. Hướng dẫn sử dụng hệ thống:

2. Hướng dẫn tạo hóa đơn điện tử mới:

3. Hướng dẫn tạo hóa đơn điện tử điều chỉnh:

4. Hướng dẫn tạo hóa đơn điện tử thay thế:

5. Hướng dẫn tạo hóa đơn điện tử xóa bỏ:

6. Hướng dẫn hủy hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử Hoadon24G:

7. Hướng dẫn hóa đơn điện tử chuyển đổi:

8. Hướng dẫn Sao lưu dữ liệu hóa đơn về máy tính:

8. Hướng dẫn phân quyền tài khoản nhân viên trong hệ thống hóa đơn điện tử:

8. Hướng dẫn xem các báo cáo hóa đơn điện tử:

8. Các chức năng khác về hệ thống Hóa đơn điện tử: