Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Hóa đơn điện tử: Khi nào xóa bỏ? Khi nào thay thế? Khi nào điều chỉnh?


1. Hóa đơn xóa bỏ:
 + Nếu khách hàng hủy đơn, chưa lấy hàng, hoặc lấy hàng rồi mà trả hàng, 2 bên chưa đưa hóa đơn vào kỳ kê khai thuế, thì có thể thực hiện thủ tục hóa đơn xóa bỏ.
 + Nếu phát hiện hóa đơn sai sót mà khách hàng yêu cầu hủy bỏ - lập lại hóa đơn, thì thực hiện thủ tục xóa bỏ và lập lại hóa đơn mới.

Xem hướng dẫn lập hóa đơn xóa bỏ: Tại đây


2. Hóa đơn thay thế:
Đối với hoá đơn đã lập, gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua chưa kê khai thuế: Nếu phát hiện hóa đơn ghi sai các thông tin về mặt hàng, dịch vụ, kỳ cước và số tiền ghi trên hóa đơn, … thì thực hiện thủ tục lập hóa đơn điện tử thay thế.

+ Hóa đơn thay thế là một hóa đơn có số mới, ngày mới.
+ Trong hóa đơn thay thế có ghi là hóa đơn này thay thế cho hóa đơn nào, ký hiệu, ngày hóa đơn
+ Hóa đơn đã bị thay thế: Sẽ được bổ sung thông tin: ĐÃ THAY THẾ.

* Nếu khách hàng không muốn thay thế, mà yêu cầu hủy bỏ(xóa bỏ), lập hóa đơn mới, thì bạn có thế thực hiện xóa bỏ hóa đơn sai này và lập lại hóa đơn mới cho khách hàng.

Xem hướng dẫn lập hóa đơn thay thế: Tại đây

3. Hóa đơn điều chỉnh: 
Trường hợp sai các thông tin: sai thông tin về mặt hàng, dịch vụ, kỳ cước và số tiền ghi trên hóa đơn mà hoá đơn đã lập, gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế thì tiến hành lập hóa đơn điều chỉnh.

+ Hóa đơn điều chỉnh là một hóa đơn có số mới, ngày mới.
+ Trong hóa đơn điều chỉnh có ghi là hóa đơn này điều chỉnh cho hóa đơn nào, ký hiệu, ngày hóa đơn
+ Hóa đơn đã bị điều chỉnh: Sẽ được bổ sung thông tin: ĐÃ ĐIỀU CHỈNH.
+ Thực hiện các nghiệp vụ: Điều chỉnh thông tin, Điều chỉnh tăng, Điều chỉnh giảm.

Xem hướng dẫn lập hóa đơn điều chỉnh: Tại đây