Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

VIDEO hướng dẫn nghiệp vụ trên hệ thống hóa đơn điện tử 24G eINVOICE1. Hướng dẫn lập mới Hóa đơn điện tử trên hệ thống 24G eINVOICE:

  2. Import Khách hàng từ file Excel lên hệ thống Hóa đơn điện tử 24G eINVOICE:

  3. Load Danh sách sản phẩm dịch vụ từ file Excel - hệ thống Hóa đơn điện tử 24G eINVOICE:

  4. Import Danh sách nhiều hóa đơn/ hóa đơn nhiều dòng hàng từ file Excel lên hệ thống Hóa đơn điện tử 24G eINVOICE:

  5. Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử chiết khấu thương mại trên hệ thống 24G eINVOICE:

  6. Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử dịch vụ thương mại trên hệ thống 24G eINVOICE:

  7. Làm tròn số lẻ trên hóa đơn điện tử trên hệ thống 24G eINVOICE:

  8. Hướng dẫn cách lập Hóa đơn điều chỉnh trên hệ thống Hóa đơn điện tử 24G eINVOICE:

  9. Hướng dẫn cách lập Hóa đơn thay thế trên hệ thống Hóa đơn điện tử 24G eINVOICE:

  10. Hướng dẫn cách lập Hóa đơn Xóa bỏ trên hệ thống Hóa đơn điện tử 24G eINVOICE:

  11. Cách chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy trên hệ thống 24G eINVOICE:

  12. Hướng dẫn sao lưu dữ liệu từ hệ thống hóa đơn điện tử 24G eINVOICE:

  13. Cách tích hợp chữ ký số trên hệ thống hóa đơn điện tử 24G eINVOICE:

  14. Cách ký hàng loạt hóa đơn điện tử trên hệ thống 24G eINVOICE: